باچشم ها ...

 

سلام . ۶ بهمن سالروز انقلاب سفيد بود . شاملوی بزرگ هم در اين باره شعری دارد . گرچه ما آن روزها نبوديم ، اما در امواج اشعار او می توان تلخی نيرنگ و فريب ، و نفرت پاکان از اين دو را به خوبی حس کرد . ما را همچنان با آفتاب گونه ها می فريبند و هنوز از سرگذشت نياکانمان عبرت نگرفته ايم .

با چشم ها ...

...

آنان به آفتاب شيفته بودند

زيرا که آفتاب ، تنهاترين حقيقت شان بود

احساس واقعيت شان بود

با نور و گرمی اش

مفهوم بی ريای رفاقت بود

با تابناکی اش

مفهوم بی فريب صداقت بود

...

آفتاب مفهوم بی دريغ عدالت بود و

آنان به عدل شيفته بودند و اکنون

با آفتاب گونه ای آنان را

اينگونه ، دل ، فريفته بودند

...

/ 0 نظر / 29 بازدید